Sorry this page is not translated. We apologize for the inconvinience.

Voorwaarden

Voorwaarden

Printenbind.nl is een onderneming gevestigd te Amsterdam en levert een online printdienst voor particulieren en bedrijven. Wij werken samen met externe bedrijven, de printbestanden worden onder beheer van Printenbind geprint en via de post op het gewenste adres geleverd.

Bedrijfsgegevens:
Naam : Print.Amsterdam BV
KvK nr.: 67045596
Btw nr.: NL856807278.B01
Rek.nr.: NL73RABO0141810025 (Rabobank) te Purmerend
Vestigings- / postadres:
Kabelweg 44A
1014BB Amsterdam

Laatst gewijzigd: 09-01-2018
Download de algemene voorwaarden in PDF formaat.

Artikel 1: Definities

1. Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon die aan Printenbind opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.

2. Informatiedragers
Optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord;

Artikel 2: Algemeen

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Printenbind gesloten overeenkomsten.

2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Printenbind niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

2. Aanbiedingen van Printenbind zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan Printenbind gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

Artikel 4: Annulering

1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

2. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven als bedoeld in lid 2 en 3 van artikel 13 is niet mogelijk.

3. De wet "kopen op afstand" geeft aan dat de opdrachtgever recht heeft op bedenktijd. Deze bedenktijd is echter niet van toepassing als het een product betreft die speciaal op maat gemaakt is. Aangezien Printenbind producten levert welke uniek en op maat gemaakt zijn voor de klant, heeft de klant geen recht op het zogehete bedenktijd.

Artikel 5: Prijs

1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen.

2. De prijs die Printenbind voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.

5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag.

Artikel 6: Prijswijzigingen

1. Printenbind is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die Printenbind tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

3. Printenbind is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. Printenbind zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 7: Betalingstermijn

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als evenbedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Printenbind is vereist.

2. Printenbind is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten.

3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Printenbind zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Printenbind te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Printenbind daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Printenbind tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing, de wettelijke rente, verschuldigd. Printenbind is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.

5. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van 100,00 euro.

Artikel 8: Wijze van levering

1. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Printenbind te leveren zaken.

2. Iedere levering van zaken door Printenbind aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

3. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van internet, telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van Printenbind door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

4. Printenbind is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 9: Termijn van levering

1. Een door Printenbind opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Printenbind is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

2. De binding van de leverancier aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud de leverancier in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van de leverancier, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2 van artikel 6 en de leden 1 en 2 van artikel 15 van deze leveringsvoorwaarden.

4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Printenbind nodig is. Printenbind is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Printenbind de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

5. Printenbind is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook voortvloeiend uit het niet of te laat leveren van het product, tenzij de opdrachtgever dit schriftelijk of via de mail van tevoren heeft aangegeven.

6. De dienst of product dienst uiterlijk binnen 30 dagen geleverd te worden. Indien dit niet gebeurt kan de opdrachtgever de bestelling / koop onmiddelijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

Artikel 10: Onderzoek bij aflevering

1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Printenbind de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Printenbind er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het evenbedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering. De opdrachtgever moet dan ook het product retour sturen zoals beschreven in artikel 11.

2. Printenbind is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Printenbind voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.

5. De prestatie van Printenbind geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 11: Retour

1. Als de opdrachtgever het product retour wilt sturen moet dit binnen 14 dagen geschieden, hij moet Printenbind hiervan telefonisch of per email op de hoogte stellen.

2. Bij het retour sturen kan de opdrachtgever kiezen uit het volgende: a. Het retour sturen van het product is voor rekening van de opdrachtgever, de bezorgkosten die in rekening zijn gebracht bij de opdracht wordt terugestort op de rekening waarmee de betaling is volbracht, of: b. Het retour sturen komt voor rekening van Printenbind.

Artikel 12: Afwijkingen

1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:

- oplage tot 20.000 eenheden: 10%
- oplage van 20.000 en meer: 5%

Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

5. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij Printenbind ter inzage. Printenbind zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

6. Afwijkingen in de overige door Printenbind gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij Printenbind ter inzage. Printenbind zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

Artikel 13: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven

1. Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, indien terzake niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging worden beeindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt.

2. Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt.

3. Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van halffabrikaten of hulpmiddelen alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de verspreiding van de uitgave.

4. Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door middel van een aangetekende of met ontvangstbevestiging verzonden brief worden opgezegd.

5. Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

Artikel 14: Auteursrechten

1. De opdrachtgever garandeert Printenbind, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriele eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart Printenbind zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Printenbind bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Printenbind door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Printenbind de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Printenbind steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

4. De door Printenbind volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Printenbind bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.

5. De opdrachtgever verkrijgt na levering door Printenbind het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door Printenbind in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 15: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

1. Indien de opdrachtgever met Printenbind is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van Printenbind vragen.

2. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van Printenbind vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat Printenbind een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door Printenbind houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.

3. Printenbind is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.

4. Printenbind kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor Printenbind onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan Printenbind getoonde monster en de later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten.

5. Printenbind staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan Printenbind noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.

7. De opdrachtgever is gehouden Printenbind op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico's tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.

8. Printenbind is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten te beschikken als waren deze zijn eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van Printenbind gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de evenbedoelde resten bij Printenbind af te halen.

Artikel 16: Website

1. Gebruik van de website dat het functioneren van de website en/of het gebruik door anderen kan hinderen en/of op deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

2. Als de gebruiker de website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, is de gebruiker verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wet- en regelgeving.

3. Bij de samenstelling van de inhoud van de website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet volledig is, niet correct is, of dat deze na verloop van tijd veroudert.

4. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden zonder enige waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins. Printenbind is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade, die het gevolg is van gebruik van informatie dan wel producten of diensten, die door middel van deze website is/zijn verkregen.

5. Printenbind en/of haar onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van welke schade dan ook, ongeacht of Printenbind de gebruiker op de mogelijkheid van deze (mogelijke) schade heeft gewezen, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt tot virussen, defecten of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de website, de informatie en/of gegevens die worden aangeboden middels de website, het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de gebruiker en/of Printenbind wordt toegezonden, de beschikbaarheid en/of werking van de website, misbruik of verkeerd of oneigenlijk gebruik van de website, verlies of vervorming van gegevens, downloaden of gebruiken van bijvoorbeeld beelden, informatie en/of gegevens van de website en/of aanspraken van derden in verband met de toegang of het gebruik van de website.

6. Printenbind staat ervoor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7. Printenbind zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van de bestellingen.

Artikel 17: Gebruik van pdf-conversieprogramma's

1. Op onze website wordt een aantal suggesties gegeven van conversieprogramma's naar een pdf-bestand, zowel online als via een pdf-creator. Gebruik van deze conversie-applicaties is volledig op eigen risico. Printenbind stelt zich niet aansprakelijk voor de deugdelijke werking van deze programma's.

Artikel 18: Inhoud printbestanden

1. Printenbind streeft er naar om de eigendomsrechten van beelden te bewaken. Van elke gebruiker wordt verwacht dat er niet in strijd met de wet op auteursrecht wordt gehandeld.

2. Printenbind behoudt zich het recht voor om printbestanden met een aanstootgevend beeld, beledigende of racistische teksten en/of die anderszins in strijd zijn met de wet, openbare orde en/of de goede zeden - zulks ter beoordeling van Printenbind en/of haar toeleveranciers - te blokkeren.

Artikel 19: Overmacht

1. Tekortkomingen van Printenbind in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

2. Tekortkomingen van Printenbind in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, nietlevering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan Printenbind toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 20: Inhoud en wijziging overeenkomst

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Printenbind niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, internet, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 21: Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Printenbind uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

2. Printenbind is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

3. Printenbind is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.

4. Printenbind is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door Printenbind te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever Printenbind niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

5. Indien Printenbind terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en Printenbind alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 22: Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen Printenbind en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Printenbind.nl is a company based in Amsterdam and provides an online printing service for individuals and businesses. We work with external companies, print files are printed under Printbinding and delivered to the desired address via mail.

Company details:
Name: Printenbind.nl
VAT No .:% coc%
VAT No .:% vat%
Order no .: NL73RABO0141810025 (Rabobank) in Purmerend
Establishment / Postal Address:
% Address%
% Zipcode%% city%

Last modified: 17-05-2011
Download the terms and conditions in PDF format. (in Dutch)

Article 1: Definitions

1. Client
The natural or legal person who has ordered Printbinding to manufacture or to carry out work.

2. Information carriers
Optical discs and any other means for recording, editing, transmitting, reproducing or publishing texts, images or other data, in the broadest sense of the word;

Article 2: General
1. These Terms of Delivery shall apply to the creation, content and compliance of all agreements concluded between the Principal and Printbinders.

2. General terms and conditions of the client shall apply only if explicitly agreed in writing that these will be applicable to the agreement between the parties, with the exception of these terms of delivery.

Article 3: Offers and offers
1. The single issue of a price quotation, budget, pre-calculation or similar notice obligated to issue a tender, not including quotation, does not bind to the conclusion of an agreement with the client.

2. Printbinder offers are always free of charge and can only be accepted without any deviations. An offer will in any event be deemed to have been rejected if it has not been accepted within one month. Offer is understood to mean a proposal made to Printbinding to enter into an agreement, which is such that acceptance of it immediately creates an agreement.

Article 4: Cancellation
1. The client is entitled to cancel an agreement before the supplier has commenced execution of the agreement, provided that he compensates for the resulting loss for the supplier. This loss includes losses incurred by the supplier and lost profits and, in any case, the costs already incurred by the supplier, including those of reserved production capacity, purchased materials, invoked services and storage.

2. Cancellation of agreements for the production of periodic expenditure as referred to in paragraphs 2 and 3 of Article 13 is not possible.

3. The "remotely purchased" law indicates that the client is entitled to bedtime. However, this appraisal time does not apply if it is a product that is tailor made. As Printbind offers products that are unique and custom made for the customer, the customer is not entitled to the so-called thought time.

Article 5: Price
1. All prices quoted are exclusive of sales tax (B.T.W.) and other government-imposed taxes.

2. The price that Printbinder has provided for the performance to be performed is valid only for performance in accordance with the agreed specifications.

3. In the case of composite offers, there is no obligation to deliver a portion of the total performance against the amount stated in this offer or at a proportional portion of the price stated for the whole.

4. If no price has been agreed between the parties, but parties have concluded one or more contracts of equal or substantially equal content in one year prior to the agreement, the price shall be calculated on the basis of the production methods used and the calculation rates used.

5. If, without prejudice to the provisions of the previous paragraph of this article between parties, no price has been agreed upon, if only a price has been issued or the agreed price under these terms and conditions can be changed, the price or the change Determined on a reasonable amount considered in the graphics industry.

Article 6: Price changes
1. Printbinder is entitled to increase the agreed price if one or more of the following conditions occur after the conclusion of the agreement: increase in the cost of materials, semi-finished products or services required for execution of the agreement, increase of shipping costs Of wages, social security contributions from employers, the costs incurred under other employment conditions, introduction of new and increasing existing government taxes on commodities, energy or residues, a significant change in currency ratios or, in general, circumstances that may require

Article 6: Price changes
1. Printbinder is entitled to increase the agreed price if one or more of the following conditions occur after the conclusion of the agreement: increase in the cost of materials, semi-finished products or services required for the execution of the agreement, increase in shipping costs Of wages, social security contributions from employers, the costs incurred under other employment conditions, introduction of new and increasing existing government taxes on commodities, energy or residues, a significant change in currency ratios or, generally, conditions that are comparable to be.

2. Additional edited text, blurred copy, blurred sketches, drawings or models, inaccurate information carriers, malicious computer software or data files, malicious manner of delivery of the materials or products to be delivered by the client and all similar deliveries by the client who binds to more Activities or costs than they could reasonably expect from entering into the agreement are grounds for increasing the agreed price. Also extraordinary or reasonably unforeseeable processing difficulties arising from the nature of the materials and products to be processed are grounds for increasing the agreed price.

3. Printbinder is entitled to increase the agreed price or to reduce the price if the client makes changes to the originally agreed specifications, including copyright corrections or modified instructions after receipt of work drawings, models, and press, and other tests. . Printbinder will work within the limits of reasonable changes to these changes if the content of the performance to be performed is at least not significantly different from the original agreed performance.

Article 7: Payment Term
1. Unless otherwise agreed, the principal must pay the price and other amounts due under the agreement within 30 days of the invoice date without calling for any discount, settlement or suspension. However, the payment must be made in cash on delivery if the client is a natural person who does not act in the exercise of a profession or business. In the case of non-timely payment for the sole purpose, the Client is in default without a notice of default.

2. Print binder is entitled to request payment of the costs incurred for the entire delivery at the agreed delivery in sections after delivery of the first part, in addition to the payment of this part.

3. The client shall at any time and regardless of the agreed payment terms, be held at the first request of Printbind for the satisfaction of the amounts payable under the agreement to the Printing Bond. The security offered must be such that the claim with the interest and costs that may be attached to it is properly covered and that Printbindbind will be able to recover without difficulty. Any collateral that may be insufficiently insufficient will be subject to a sufficient degree of security at the first request of Printbinding.

4. If the client fails to pay in due time, due to the delay in the payment of the amount owed by him from the invoice date, due to this amount, the legal interest rate or, where applicable, the statutory interest shall be due. Printbinder is entitled to charge a twelfth part of this interest for each month or part of a month in which the client has not fully complied with his obligation to pay.

5. In the case of non-timely payment, the principal shall be liable for full compensation for both extrajudicial and judicial collection costs, including costs for lawyers, doorkeepers and debt collection agencies in addition to the amount due and interest accrued thereon. The extrajudicial costs are set at at least 15% of the principal with interest at a minimum of 100.00 euro.

Article 8: Mode of delivery
1. The client is obliged to fully cooperate in the delivery of the goods to be delivered under the agreement by the Bond.

2. Any delivery of goods by Print Bond to the Client shall be subject to its ownership until the Client has fulfilled all the obligations to which he has been held under any agreement, including interest and costs.

3. If transport of the goods to be delivered has been agreed, this will be done by the client, unless the delivery is agreed upon. The client always carries the risk during transport. Transport includes the transmission of data through the internet, telephone network and any similar transmission using any technical means. The acceptance of Printbinder's affairs by the carrier is proof that they were in good condition, unless it appears from the consignment note or receipt.

4. Printbinder is not responsible for storing the items to be delivered unless expressly agreed upon. If storage takes place, this will be done at the expense and risk of the client.

Article 9: Delivery period
1. A delivery deadline specified by Printbinder, unless expressly stated in writing and expressly, is indicative. Print bind is also in default after the contractor has failed to comply with the agreed deadline.

2. The supplier's commitment to an agreed deadline for delivery will expire if the client wishes to change the specifications of the work unless the minor significance of the change or the slight delay does not reasonably necessitate the supplier to change the initial His schedule of production capacity planned over time.

3. The contractor is obliged by the supplier to carry out the contract when it is reasonably necessary or desirable to enable timely delivery by the supplier, in particular by responding promptly to the supplier's questions , The occurrence of defective deliveries as referred to in Article 6 (2) and Article 1 (1) and (2) of these Terms of Delivery.

4. In the case of non-compliance by the principal with the provisions of the previous paragraph of this article and the provision in article 3 of article 7, an agreed deadline for delivery is no longer binding and the client is in default without written notice by Printerbinder is needed. Printbinder is, therefore, without prejudice to the rights conferred by law under its law, to suspend the performance of the agreement until the client has rectified this failure. After that, Printbind will make the agreement within a reasonable timeframe.

5. Printbinder is not liable for damage in any form resulting from non-delivery or late delivery of the product, unless the client has stated in writing or by e-mail.

6. The service or product service must be delivered within 30 days. If this does not happen, the client can undo the order / purchase immediately. This does not apply if the parties have agreed on a different delivery period.

Article 10: Examination on delivery
1. The client is obliged to investigate after delivery, whether Printbind has properly complied with the agreement and is also obliged to notify Print Letter immediately in writing as soon as it appears to the contrary. The client must do the same investigation and the relevant notice within 14 days after delivery. The client must therefore return the product as described in Article 11.

2. Print bind is always entitled to replace a new legitimate performance in the place of an earlier malicious performance, unless the default is unreachable.

3. Compliance with the agreement shall be valid between the parties if the client has failed to conduct the investigation or notification referred to in paragraph 1 of this article in a timely fashion.

4. If the period of 14 days referred to in the first paragraph of this Article is to be regarded as unacceptably short for standards of reasonableness and fairness, this period shall be extended until the first date of the investigation The notice of print binding for the client is reasonably possible.

5. In any case, the performance of Printbind applies to the parties as valid, if the client has delivered or processed a part of the delivered, edited or processed, provided to third parties, r

5. The performance of Printbindings shall in any event be valid between the parties if the client has delivered or has taken or processed a part of the delivered, processed or processed, delivered to third parties or made use of it. Edit or process or deliver to third parties unless the principal has complied with the provisions of paragraph 1 of this article.

Article 11: Return
1. If the customer wishes to return the product, this must be done within 14 days, he must notify Printbind by phone or by e-mail.

2. When returning, the customer may choose from the following: a. The return of the product is at the expense of the client, the delivery costs charged to the order are returned to the account with which the payment was made, Or: b. Return shipping is provided by Printbind.

Article 12: Derogations
1. Deviations between the work provided on the one hand and the original design, drawing, copy or model, respectively, the printing, printing or other test, on the other hand, may not constitute grounds for disapproval, discount, termination of the agreement or damages if Be of minor significance.

2. In assessing whether or not deviations in the overall work should be considered to be minor, a representative sample shall be taken out of work unless it concerns individual cases.

3. Deviations which, taking into account all circumstances, reasonably have no or a minor impact on the value of use of the work are always considered to be minor variations.

4. More or less deliveries in relation to the agreed number are allowed if they are not more or less than the following percentages:

- up to 20,000 units: 10%
- Issues of 20,000 and more: 5%

However, with regard to more or less deliveries of packaging printing, labels and chain forms, a percentage of 10% is always allowed. The multiple or less delivered amount will be charged or settled, respectively.

5. With respect to the quality and grammage of paper and cardboard, minor variations are considered to be deviations permitted under the tolerance standards specified in the General Delivery Terms of the Paper Wholesalers Association. The terms and conditions are attached to the Print Binder for inspection. Print bindings will send the client free of charge a copy of these terms and conditions at his request.

6. Deviations in the other materials and semi-finished materials used by Printbindb, which are permitted in accordance with the general terms and conditions for the supply of these materials and semi-finished products, are regarded as minor variations. The terms and conditions are attached to the Print Binder for inspection. Print bindings will send the client free of charge a copy of these terms and conditions at his request.

Article 13: Duration agreements; Periodic expenses
1. An agreement for the manufacture of a periodic expense shall, unless otherwise expressly agreed in writing, be valid for an indefinite period and can only be terminated by termination in accordance with a notice period. This notice period is one year if it is a periodic issue that appears four times a year or more and 6 months if it is a periodic issue that appears less frequently.

2. The periodic expense referred to in paragraph 1 of this article shall mean an expense that appears regularly.

3. Manufacturing within the meaning of the first paragraph of this Article shall include the manufacture of semi-finished products or tools as well as finishing up and distribution of expenditure.

4. An agreement as referred to in this article may be terminated only by registered or acknowledgment of receipt.

5. The provisions of this article may be waived only by written agreement.

Article 14: Copyright
1. The Client warrants Printbinding, which results from compliance with the agreement and in particular by reproducing or disclosing the items received from the Client, such as copy, set, models, drawings, photographic recordings, information carriers, computer software, data files, etc. No rights may be infringed by third parties under the Copyright Act 1912 or other national, supranational or international copyright or industrial property rights or the law relating to the unlawful act. The Client indemnifies Print Binder both in and out of court for all claims that third parties may enforce under any law or regulation.

2. If, as regards the accuracy of the rights claimed by third parties as referred to in paragraph 1 of this article, there is doubt or persistence, Print Binder is authorized but not to suspend the performance of the agreement until the moment in which it is irrevocably legally It will be established that Print Bond does not infringe these rights by complying with the agreement. After that, Printbind will make the order within a reasonable timeframe.

3. Unless explicitly agreed otherwise in writing, Printbinder will always be the copyright holder that may arise from the work done by him in the performance of the agreement such as copy, design, design drawings, models, work and detail drawings, information carriers, computer software, Data files, photographic recordings, films and similar production and utilities even if the relevant work is mentioned as a separate item in the offer or on the invoice.

4. The printable binder according to its design, or supplied items such as copy, design, design drawings, models, work and detail drawings, information carriers, computer software, data files, photographic recordings, films and similar production and utilities, as well as the essential Of the design part of the design may, even if or in so far as the design does not contain copyright or other legal protection for Print Binder, be reproduced without the written permission in any manufacturing process.

5. The client obtains, after delivery, Printbinder the non-exclusive right to use the works made by Printbinder under the agreement within the meaning of the Copyright Act 1912 or of works within the meaning of paragraph 4 of this article. The same right to use is limited to the right of normal use of the goods delivered and, in particular, does not involve the use of reproduction of these items in any production process.

Article 15: Materials and products supplied by the client
1. If the contractor has agreed with Printbinder that the contractor will deliver material or products for printing or processing, he must provide for this delivery to a timely and valid manner for a normal scheduled production. The client will ask for instructions from Printbind.

2. The contractor is obliged to supply the material required for the agreed performance or the required products, and to provide a reasonable amount for tests, for the relevant processing. The client will ask for the issue of Print Binder for this purpose. The client assumes that Printbinder will receive a sufficient amount. The acknowledgment of receipt of the material or products by Printbinder does not acknowledge that a sufficient or the amount stated on the shipping documents has been received.

3. Print binders are not obliged to investigate the items received from the client prior to the printing or processing.

4. Printbinder can not be held liable for failure to comply with the agreement if it is caused in exceptional or reasonable terms for Printbinding unforeseeable processing difficulties arising from the nature of the materials or products supplied by the client, or as such Is a consequence of deviations between the sample shown initially to Print Binder and the materials or products supplied by the client later on for the issue.

5. Printbinder does not stand for properties such as shelf life, adhesion, shine, color, light or color fastness or abrasion resistance if the client has not specified the characteristics and nature of the materials or materials supplied by him at the time of entering into the contract. Products and inadequate information about the preprocessing applied and the applied surface operations.

6. Unless expressly agreed otherwise, Printbinder may not be liable for release, sticking, smearing, shine or color change, nor damage to it by the client and materials or products to be printed or processed by him. If they have undergone pre-treatment, such as by applying lacquer, varnish or anti-smear powder.

7. The Client is obliged to designate print binder on special difficulties or health hazards during the printing or processing of the materials and products supplied by him.

8. Printbinder is entitled to have the residues such as cutting waste, etc. of the materials and products supplied by the client as if they were their property. The client was obliged to remove the unused materials and products as well as the similar residues at Printbinding at the request of Printbinding.

Article 16: Website
1. Use of the website that may interfere with the functioning of the website and / or the use of others and / or information or underlying software offered on this website is not permitted.

2. If the user uses the website from countries other than the Netherlands, the user is responsible for compliance with applicable local laws and regulations.

3. The greatest possible care has been taken in compiling the content of the website. However, the possibility exists that certain information is not complete, incorrect, or over time.

4. All information, products and services are offered without any warranty as to their eligibility, fitness for a particular purpose, or otherwise. Printbinder is not liable for any damage resulting from the use of information or products or services obtained through this website.

5. Printbinder and / or its subcontractors do not accept any liability whatsoever for any damage, regardless of whether Printbinder has indicated the user the possibility of this (possible) damage, which in any way results from but not limited to viruses, defects Or other defects in equipment and other software related to the access to or use of the website, the information and / or information provided by the website, interception, modification or improper use of information provided to the user and / or Printbinder is sent, the availability and / or operation of the website, abuse or misuse or improper use of the website, loss or distortion of data, download or use of, for example, images, information and / or data of the website and / or claims of Third parties in connection with the access or use of the website.

6. Print binder ensures that the goods comply with the specifications specified in the offer, satisfy the reasonable requirements of validity and / or usability and do not violate existing legal provisions and / or government regulations on the date of conclusion of the agreement.

7. Printbinder will take the utmost care when receiving and executing orders.

Article 17: Use of PDF Converters
1. On our website, some suggestions are provided for converting to a PDF file, both online and via a PDF creator. Use of these conversion applications is entirely at your own risk. Printbinder is not responsible for the proper functioning of these programs.

Article 18: Content of print files
1. Print binders aim to monitor the property rights of images. Each user is expected to not act in violation of the copyright law.

2. Printbinder reserves the right to print files with offensive images, offensive or racist texts and / or otherwise contrary to law, public order and / or good practice - in the opinion of Printbinder and / or its suppliers - to block.

Article 19: Force majeure
1. Deficiencies in print compliance in the performance of the agreement can not be attributed to him if they are not due to his fault nor due to the law, the agreement or the traffic in force.

2. Deficiencies in print compliance in compliance with the agreement as a result of war, mobilization, riots, flooding, closed shipping, other barriers to transportation, stagnation in, or restriction or suspension of supply by public utilities, gas shortages, petroleum products Or other means of power generation, fire, machine failure and other accidents, strikes, exclusions, trade union actions, export restrictions, other government measures, non-delivery of necessary materials and semi-manufactured products by third parties, intentional or gross negligence of helpless persons and other similar circumstances If not attributable to print bind and do not give the client the right to termination of the agreement or compensation.

Article 20: Content and amendment of agreement
The client is at risk of misunderstandings regarding the content and performance of the agreement if they are caused by non-binding, not accurate, inaccurate or incomplete specifications or other communications received orally or by a person designated by the client. Have been or have been transferred by any technical means such as the telephone, internet, fax and similar transmission media.

Article 21: Liability
1. The liability of Printbinder under the contract with the client is limited to such amount as according to reasonableness and fairness in proportion to the agreed price.

2. Printbinder is not liable for any damage whatsoever arising from or after the customer has taken or processed the manufactured goods after delivery, delivered or processed, delivered to third parties, put into service, edited or processed Or have delivered to third parties.

3. Printbinding is also not liable for damage in the form of sales impairment or reduced goodwill in the company's business or occupation.

4. Printbinder is also not liable for damage received by him from the client and printing, processing or processing material or products printed by Printbinder, if the client Printbinder has not submitted the properties and Has provided the nature of these materials or products and sound information about the preprocessing applied and the surface operations applied.

5. In the event that any liability for any damage for which he is not liable under the contract with the client or these terms of delivery is borne by a third party, the principal will fully indemnify him and repay all costs that he has to comply with this third party. .

Article 22: Applicable law
The agreement between Printbindbind and the client is governed by Dutch law.

Artikel 22: Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen Printenbind en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.

 • Bestel je cadeau voor Moederdag met 35% korting!

  Published on 27 April 2020

  Zondag 10 mei is het weer zo ver: Moederdag! Ben jij nog op zoek naar een mooi en persoonlijk cadeau? Maak dan gebruik van één van onze Moederdag acties!

 • Mat gelamineerde cover

  Published on 07 April 2020

  Naast een glossy cover kun je nu ook kiezen voor een mat gelamineerde cover. Deze matte lamineerlaag is 43um dik en wordt aan de buitenzijde van de cover toegepast. De laag zorgt voor een clean en strakke uitstraling van de boeken.

 • Plaats je eigen logo op het verzendlabel

  Published on 04 April 2020

  Wil je niet onze informatie op het verzendlabel en vind je een kaal label ook wat minder? Plaats dan nu jouw eigen logo op het verzendlabel!

Show more news articles

Show more customer reviews